ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ & ΠΟΥ ΠΑΝΕ

Bιοαπόβλητα

Mαζί αναζωογονούμε τη Γη!

Κατ’ εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύονται να λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση υλικών για το κλείσιμο του κύκλου των αποβλήτων υλικών, με ειδική πρόβλεψη για το οργανικό κλάσμα και τις δυνατότητές του ως προς την παραγωγή κόμποστ υψηλής ποιότητας και την ανάκτηση ενέργειας. Η εθνική πολιτική για τα βιοαπόβλητα, προσαρμοζόμενη στο πλαίσιο της ΕΕ, εστιάζει στην ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής και εγκαταστάσεων κομποστοποίησης ή αναερόβιας χώνευσης.

Ως στόχος τίθεται, τα βιοαπόβλητα υποχρεωτικά είτε να διαχωρίζονται και να ανακυκλώνονται στην πηγή είτε να συλλέγονται χωριστά και να μην αναμιγνύονται με άλλα είδη αποβλήτων προκειμένου να υποβάλλονται σε ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης και της αναερόβιας χώνευσης. Οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, ως οι κύριοι φορείς υλοποίησης της πολιτικής για τα βιοαπόβλητα, είναι αναγκαίο να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποτελεσματική οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων διαχείρισης βιοαποβλήτων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, καθώς και τη μείωση του κόστους διαχείρισης προς όφελος του κοινού.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Όπως ορίζεται στον Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) τα βιοαπόβλητα περιλαμβάνουν βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, απόβλητα τροφίμων και κουζίνας από νοικοκυριά, εστιατόρια, παρόχους υπηρεσιών εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων.

Τα βιοαπόβλητα, ανάλογα με τη φύση ή την προέλευσή τους και τα παραγόμενα από αυτά ρεύματα αποβλήτων, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά βιοαπόβλητα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της περιόδου 2020 -2030 (ΠΥΣ 39/ΦΕΚ 85Α), επί της συνολικής ετήσιας παραγόμενης ποσότητας Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) των 5.523 Mt/ε, το 44,3% των παραγόμενων αστικών αποβλήτων αποτελείται από βιοαπόβλητα, το 22,2% από χαρτί και χαρτόνι, το 13,9% από πλαστικά, το 3,9% από μέταλλα, το 4,3% από γυαλί και το 11,4% από τα υπόλοιπα ανακτήσιμα υλικά, καθώς και από μη ανακτήσιμα υλικά.

ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ;

Ο Δήμος Αρταίων, όπως απορρέει από την αρμοδιότητά του βάσει νομοθετικού πλαισίου , θα παρέχει την εν λόγω υπηρεσία και θα έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης.

H μεταφορά των βιοαπόβλητων καφέ κάδου αρχικά θα γίνετε στη μονάδα επεξεργασίας (ΜΕΑ) Ηπείρου και στη συνέχεια στο υπό υλοποίηση έργο “Μονάδα Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων αποβλήτων ΠΕ Άρτας” που πρόκειται να λειτουργήσει στις Σελλάδες Άρτας